Här-är-du Här-är-du

Bloggar Bloggar

Språkkonsultuppsats om Region Gävleborgs värdegrund

Språkkonsultuppsats om Region Gävleborgs värdegrund

Författare: Hanna Lundquist

Uppsatsens titel: En mental checklista att följa: en systemisk-funktionell och intertextuell analys av Region Gävleborgs värdegrund

Jag har undersökt Region Gävleborgs värdegrund framför allt med verktyg från systemisk-funktionell textanalys. Jag har dels intresserat mig för de språkliga resurser som används i själva värdegrundstexten, vilken består av sex värdeord och sex meningar, dels undersökt den funktion hos värdegrunden som kommer till uttryck när den ingår som en del av tre lite längre texter. Texterna riktar sig till organisationens medarbetare: en text på intranätet om organisationens värdegrund och vision, ett välkomstbrev till nya anställda och ett utdrag ur organisationens kommunikationsstrategi.

Analysen visar att värdegrundstexten är mycket vag vad gäller innebörd, funktion och relationsskapande. Den framstår på egen hand varken som dialogisk eller auktoritär. Påståendesatser i presens, helt fria från modalitet och med ett odefinierat ”vi” som subjekt, öppnar för varierande tolkningar.

Som en del av de tre undersökta texterna får dock värdegrundsavsnittet en mer tydligt förpliktigande, styrande funktion. Detta sker bland annat genom att kringtexterna innehåller mycket förpliktelsemodalitet, samt genom att kringtexterna på olika vis förutsätter ett åtagande från medarbetarnas sida.

Värdegrundsavsnittet och kringtexterna skiljer sig mycket från varandra i tonen och bruket av språkliga resurser. Textdelarna tar på så vis på sig helt olika roller, och samverkar för att sammantaget förpliktiga medarbetarna att leva upp till värdegrunden och ha den som inre värderingar, men utan att själva värdegrundstexten behöver bli öppet krävande. Exempelvis kombineras aldrig ”vi” och ”ska” i fria satser.

Jag argumenterar i uppsatsen för att särhållandet av språkliga resurser kan ses som en resurs i sig, en resurs som gör det mer möjligt att förpliktiga medarbetare till något mentalt utan att det framstår som alltför hotande. Andra resurser som bidrar till att dämpa det öppet krävande är indirekta uttryckssätt, till exempel att det inte förekommer direkta uppmaningar eller direkt läsartilltal, liksom att mänskliga deltagare och berörda döljs bakom nominaliseringar som trygghet och förtroende.

Här kan du ladda ned uppsatsen som pdf: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A937764&dswid=8873

Har du frågor når du uppsatsförfattaren här: hanna@hannalundquist.se

kommentarer
Lägg till kommentar

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Vi heter Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall och vi arbetar med ett forskningsprojekt om statliga myndigheters värdegrunder. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och löper mellan åren 2016 och 2018.

Archive Navigation Portlet

Arkiv