Här-är-du Här-är-du

Bloggar Bloggar

Värdegrundsdelegationens slutrapport

Värdegrundsdelegationens slutrapport

Vi och vårt projekt är inte de enda som intresserar oss för de svenska myndigheternas värdegrunder. I slutet av förra året presenterade Värdegrundsdelegationen sin slutrapport "Att säkerställa en god statsförvaltning". Delegationen har arbetat under tre år, 2013-2016, utifrån uppdraget att säkerställa att statsanställda har kunskap om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen. Under de här åren har många myndigheter nåtts av aktiviteter inriktade på att fördjupa förståelsen för den statliga värdegrunden. Även om det är svårt att sammanfatta den ganska omfattande slutrapporten i ett blogginlägg så går det att peka på ett par intressanta punkter. Rapporten indikerar att sambandet mellan den nationella värdegrunden för statsanställda och de myndighetsegna värdegrunderna ska vara starkt. Idag är detta inte alltid fallet, medan det däremot alltid finns en koppling mellan den myndighetsspecifika värdegrunden och den egna verksamhetens mål. Värdegrundsdelegationen föreslår att myndigheterna i sina strategiska styrdokument ska redovisa hur värdegrundsarbetet bedrivs. Som jag tolkar rapporten blir kravet på att myndigheter SKA ha en värdegrund alltmer formaliserat och kopplingen mellan den nationella värdegrunden för statsanställda och de myndighetsegna värdegrunderna kommer att bli starkare. Ett led i att förstärka arbetet med den nationella värdegrunden är att inrätta en organisation med ansvar för värdegrundsarbetet. En sådan organisation föreslås ligga i Statskontoret och i budgetpropositionen för 2017 föreslås Statskontoret också få ökade medel för uppgiften.

Mera fokus på värdegrundsarbetet, alltså, och samling kring den nationella värdegrunden för statsanställda, det tycks vara några av huvudtankarna. För oss och vårt projekt, som har sitt fokus i de myndighetsegna värdegrunderna, är det intressanta nyheter. Kommer myndigheternas värdegrunder att förändras nu? Hur, i så fall? Och hur fort?

I värdegrundsdelegationens slutrapport påpekas också ett metodiskt bekymmer för den forskare som är intresserad av svenska myndigheter. Myndighetsregistret är inte optimalt, skriver man, och pekar på diskrepanser mellan antalet myndigheter i budgetpropositionen 2017 jämfört med de register Värdegrundsdelegationen haft tillgång till. Det är lätt att instämma här. Ska man kartlägga myndigheter bör det finnas pålitliga uppgifter om hur många de är och hur olika kategorier av myndigheter förhåller sig till varandra.

 Läs hela rapporten här:

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/att-sakerstalla-en-god-statsforvaltning/

kommentarer
Lägg till kommentar

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Vi heter Catharina Nyström Höög och Anders Björkvall och vi arbetar med ett forskningsprojekt om statliga myndigheters värdegrunder. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och löper mellan åren 2016 och 2018.

Archive Navigation Portlet

Arkiv